The one-stop resource for the English language and more ...

 

Nauka i technologia w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania posiada d³ug¹ listê osi¹gniêæ w technologii i naukach œcis³ych. Ponad 70 naukowców z Wielkiej Brytanii otrzyma³o Nagrodê Nobla, co plasuje j¹ na drugim miejscu za Stanami Zjednoczonymi.

W ostatnich dwóch dekadach wiêkszoœæ badañ zosta³a przeprowadzona przez naukowców brytyjskich, pracuj¹cych na uniwersytetach, w instytutach badawczych i przemyœle. Obejmuj¹ one: teoriê czarnych dziur, pochodzenie wszechœwiata, odkrycie genów zwi¹zanych z mukowiscydoz¹ i innymi chorobami, rozwój monoklonalnych antycia³, techniki tomograficzne w diagnozie medycznej, odkrycie profilu DNA i zastosowanie go do identyfikacji osobników na podstawie krwi i tkanek oraz pierwsz¹ w œwiecie po³¹czon¹ transplantacjê serca, p³uc i w¹troby.

Wed³ug rz¹du fundusze publiczne powinny byæ przeznaczone na zarówno podstawowe jak i zaawansowane  badania oraz na doszkalanie naukowców. Przemys³ powinien jednak¿e wspieraæ te badania  w skali rynkowej.

Ca³kowite wydatki na badania i rozwój nauki (R&D) w 1999 roku wynios³y ponad 14 milionów funtów, 2,2 % PNB. Przemys³ dostarcza 50 % , a rz¹d ponad 40 % funduszów, reszta pochodzi z fundacji charytatywnych i od inwestorów zagranicznych.   

Badania i rozwój nauki

Ga³êzie przemys³u z najwiêkszym wskaŸnikiem R&D to elektronika, przemys³ chemiczny i lotnictwo. Z ogó³em 8 milionów funtów w 1999-2000, 68% pochodzi³o z przemys³u, 17 % od rz¹du, a reszta z wp³ywów zagranicznych.

Firmy elektroniczne zaanga¿owane s¹ g³ównie w odkrywanie nowych pó³przewodników do komputerów oraz urz¹dzeñ samochodowych, ostrzegaj¹cych o mo¿liwoœci wypadku. Badania chemiczne doprowadzi³y do prze³omowych odkryæ w dziedzinie termoodpornych tworzyw sztucznych i substytutów szkodliwych dla œrodowiska substancji. Najintensywniej rozwijaj¹c¹ siê ga³êzi¹ przemys³u chemicznego jest farmaceutyka. Dziêki badaniom uda³o siê wyprodukowaæ kilka najlepiej sprzedaj¹cych siê lekarstw na œwiecie: Zantac ( na wrzody) oraz beta-adrenolityki (choroby serca). Do pionierskich osi¹gniêæ w dziedzinie lotnictwa nale¿¹: udoskonalony radar, system kontroli lotniczej, symulatory lotu oraz katapultowe fotele.