The one-stop resource for the English language and more ...

English Literature

Chaucer and 'Middle English'

Geoffrey Chaucer (c.1340-1400)

The English which was used from about 1100 to about 1500 is called Middle English, and most critics would rate Geoffrey Chaucer the greatest poet of the time. Indeed, he is often referred to as the father of English poetry, although, there were many poets before him -  Caedmon, Cynewulf, Aelfric, and numerous unidentified poets.

Język angielski używany od około 1100 do 1500 roku jest nazywany Middle English, a za największego poetę tych czasów większość krytyków uważa Geoffrey'a Chaucera. Rzeczywiscie, jest on często nazywany ojcem poezji angielskiej, chociaż przed nim tworzyli Caedmon, Cynewulf, Aelfric oraz wielu poetów anonimowych.

Chaucer was a well-educated man who read Latin, and studied French and Italian poetry; but he was not interested only in books. To earn a living he worked as translator, courtier, diplomat and forester. He travelled widely and made good use of his eyes; and the people whom he describes are just like real people! His poems clearly show his fondest for women ... 

Chaucer był wykształconym człowiekiem - znał łacinę, studiował poezję francuską i włoską, ale interesował się nie tylko książkami. Zarabiał na życie jako tłumacz, dworzanin, dyplomata, leśnik. Wiele podróżował, a obserwacje uwiecznił w swojej twórczości - ludzie, których opisał są jak żywi! Poezja Chaucera odzwierciedla jego zamiłowanie do kobiet...  

Middle English is much easier for the modern reader to understand than the earlier Old English. Here are the opening lines of The Canterbury Tales written in about 1387:

Middle English jest dużo łatwiejszy dla dzisiejszych czytelników niż wcześniejszy Old English. Oto kilka pierwszych wersów z 'Opowieści Kanterberyjskich' ('The Canterbury Tales'), napisanych w 1387 roku:

Whan that Aprille with his shoures swote

The droghte of Marche hath perced to the rote

(When April with his sweet showers has struck to the roots the dryness of March)

The Canterbury Tales total more than 17.000 lines, and is in the form of a 'link and frame' story - in imitation of Boccaccio's Decamrone. In Chaucer's work a party of pilgrims agree to tell stories to pass the time on their journey from London to Canterbury. There are more than twenty of these stories, mostly in verse, and in the stories we get to know about the pilgrims themselves. The majority of them, like the merchant, the lawyer, the cook, the sailor, the ploughman, and the miller are ordinary people and each of them can be recognised as a real person with his or her own character. One of my favourite characters, for example, is the Wife of Bath. By the time she has finished telling the story we know her as a woman of very strong opinions who believes firmly in marriage - she has had five husbands, one after the other! It is equally clear that she believes firmly in the need to manage husbands strictly. In her story one of King Arthur's knights must correctly answer within one year the question 'What do women love most?' in order to save his life. An ugly old witch knows the answer ('To rule')and agrees to tell him if he marries her. He finally agrees, and at the marriage she becomes young and beautiful again. Of Chaucer's other poems, the most important are probably Troylus and Cryseyde (1375) and The Legend of Good Women (1385).

'Opowieści Kanterberyjskie' ('The Canterbury Tales') zawierają ponad 17.000 wersów, a zostały napisane w stylu 'link and form' - Chaucer oparł sę na 'Dekameronie' Boccaccio. Grupa pielgrzymów, aby skrócić sobie czas podróży z Londynu do Canterbury, opowiada różne historie. Jest ich ponad dwadzieścia, głównie wierszowanych; pozwalają one także dowiedzieć się czegoś o samych pielgrzymach. Większość z nich, tak jak kupiec, prawnik, kucharz, żeglarz, oracz czy młynarz to prości ludzie, których możemy spotkać i dzisiaj. Jedna z moich ulubionych postaci to Żona z Bath. W trakcie opowieści poznajemy ją jako kobietę o bardzo silnych poglądach na życie; wierzy ona mocno w instytucję małżenstwa - sama miała pięciu mężów, jednego po drugim! Jest oczywiste, że równie mocno wierzy w to, że z mężem trzeba postępować surowo. W jej opowieści jeden z rycerzy króla Artura ma rok, aby odpowiedzieć na pytanie 'Co kobiety kochają najbardziej?' Jeśli nie odpowie straci życie. Odpowiedź ('Rządzić') jest znana brzydkiej, starej czarownicy, która wyjawi ją, jeśli rycerz zgodzi się ją poślubić. Rycerz w końcu się zgadza, a podczas ślubu czarownica zmienia się w młodą i piękną dziewczynę. Z innych utworów Chaucera prawdopodobnie najważniejsze są 'Troylus and Cryseyde' (1375) oraz 'The Legend of Good Woman' (1385)  

A selection of excerpts Chaucer's work - in the original Old English!:

Kilka wyjątków z prac Chaucera - w oryginalnym staroangielskim!

The Wife of Bath's Tale

'... He seeketh every house and every place

where as he hopeth for to finde grace,

To lerne what thing women loven most.

But he ne coud arriven in no cost

Where as he mighte find in this mattere

Two creatures according with each other

Some saiden women loven best richesse;

Some said honour, some saide jolinesse,

Some rich array, some saiden lust abedde,

And ofte time to be widow and wedde,

Some saide that our hearte is most esed

Whan that we been y-flattered and y-plesed ...'

 

The Miller's Tale

'... fair was this yonge wyf, and ther-with-al

As any weasele hir body gent and small.

A girdle she werede barred all of silk

An apron eek as whyt as morne milk

Up-on hir loins full of many a gore,

Whyt was hir smok and brouded al bifore ...

Her filet brood of silk, and set ful hye:

And certainly she hadde a lecherous ye

She was ful more blisful on to see

than is the new pear tree

There nis no man so wys, that could imagine,

So gay a darling, or swich a wenche ...'

 

Triolus and Criseyde

'... For thy tak herte, and thenk, right as a knight,

Thourgh love is broken alday every lawe,

Display now sumwhat thy curage and thy might,

Have mercy on thy-self, for any awe.

Let not this wrecched wo thine herte gnaw,

But manly set the worlde on six and sevene;

And, if thou dye a martir, go to hevene.'

 

Other important works of the Middle English period include:

 Sir Gawain and the Green Knight by an unknown author. This is, by any standards, one of the greatest early narrative poems in any European language. The story is of King Arthur and his knights of the round table. It tells of the adventures of Sir Gawain (one of King Arthur's knights) in a struggle against an enemy with magical powers as well as great strength and cunning. The same unknown author is also thought to have written Pearl and Patience two fine poems of the same period. Check back soon for a full-page on the works of this anonymous poet!

The Vision of Piers the Ploughman by William Langland (c.1330-1400). This poem written by a poor man describes the sorrows of the poor, and sadly tells, as in a dream, how most people prefer the false treasures of this world to the true treasures of heaven.

Morte D'Arthur by Sir Thomas Mallory (died 1471). Eight seperate tales of King Arthur joined together to form one long story. The tales concern the search for the Holy Grail (the cup supposedly used by Christ at the last supper), King Arthur's battles against his enemies, and similar subjects.

A good deal of Middle English prose is religious. Examples of which include: The Form of Perfect Living by Richard Rolle, and John Wycliffe's translations of the Bible.

Inne ważne utwory z okresu Middle English:

'Sir Gawain and the Green Knight'  nieznanego autora. Jest to jeden z najwspanialszych poematów w Europie  o czasach Króla Artura i Rycerzy Okrągłego Stołu. Opowiada o przygodach Sir Gawaina (jednego z rycerzy króla Artura) podczas walk z wrogami posiadającymi magiczną moc, siłę i przebiegłość. Tego samego nieznanego poetę uważa się za autora 'Pear'l oraz 'Patience' - dwóch wspaniałych poemaów z tego samego okresu. Strona poświęcona temu poecie już wkrótce!

'The Vision of Piers the Ploughman' autorstwa Williama Langlanda (ok. 1330 - 1400). Napisany przez ubogiego człowieka, poemat ten opisuje smutny los biedaków, a także opowiada o ludziach, którzy wolą złudne radości tego świata niż wieczne zbawienie.

'Morte D'Arhtur' autorstwa Sir Thomasa Mallory'ego (zm. 1471). Osiem oddzielnych opowiadań o królu Arturze połączono w jedną, długą historię. Głównym jej wątkiem są poszukiwania Świętego Grala (puchar, którego przypuszczalnie używal Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy) oraz walki króla Artura z wrogami.

Wiele utworów pisanych prozą, powstałych w okresie Middle English to utwory religijne, np. 'The Form of Perfect Living' Richarda Rolle oraz  tłumaczenie Biblii przez Johna Wycliffe'a.